Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
oblivions— (two more gifs)
Reposted fromhairinmy hairinmy viafrytkatosia frytkatosia
oblivions
1446 446c 500
oblivions
9123 b165
Reposted frommessinhead messinhead viagabrynia gabrynia
oblivions
Jest taki rodzaj samotności, wynikający z poczucia niezrozumienia, gdy się wie rzeczy, o których inni nie wiedzą, i nie bardzo jest to komu przekazać, bo w gruncie rzeczy nie bardzo to innych interesuje.
— Ryszard Kapuściński
Reposted fromintotheblack intotheblack viahaszraa haszraa
oblivions
oblivions
4644 6454
oblivions
Niedobrze wierzyć w człowieka, lepiej być go pewnym.
— Stanisław Jerzy Lec "Myśli nieuczesane. Wszystkie"
oblivions
8854 7263 500
oblivions
4260 0450 500
6788 ae3c 500
oblivions
2087 c033
Reposted fromtgs tgs viascorpix scorpix
oblivions
3615 8575
Reposted fromgruetze gruetze
oblivions
2615 9557
Reposted fromministerium ministerium viazdzir zdzir
oblivions
oblivions
3266 f7ad 500
Reposted frommart6na mart6na viawasnae wasnae
oblivions
4273 96a5
Reposted fromshar17666 shar17666 viaarwenan1 arwenan1
2050 8fa1

placidiappunti:

Sincronia

Reposted frompdl2h pdl2h viazdzir zdzir
oblivions
8134 da67 500
Piet Mondrian. . By The Sea
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viaprzeniesienie przeniesienie
6143 b3b9 500
Les Amoureaux de Bologne, 1987

by Édouard Boubat

Reposted fromink ink viadestroyed destroyed
9228 fd98 500
Reposted fromdivi divi viaszydera szydera
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl