Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
oblivions
9592 6b22 500
Reposted fromcontroversial controversial viaraindrops raindrops
oblivions
oblivions
7358 e88c
proste nienachalne pytania
Reposted bytumblingtoniewszystko
6959 d620 500
Reposted fromillogical illogical viashitsuri shitsuri
oblivions
5222 4f80
Reposted fromlouse louse viashitsuri shitsuri
oblivions
oblivions
4780 f75f
Reposted fromdailylife dailylife viashitsuri shitsuri
oblivions
0919 09eb
Reposted fromxrudablondynka xrudablondynka viashitsuri shitsuri
oblivions
8070 0b36
Reposted fromoll oll viamuviell muviell
oblivions
Ludzie rozumieją mnie tak słabo, że nie rozumieją nawet moich narzekań na to, że mnie nie rozumieją.
— Søren Kierkegaard
Reposted fromkitana kitana viaSenyia Senyia
oblivions
Kiedy ja myślę o przyszłych cza­sach, o tych po ro­ku dwu­tysięcznym i da­lej, to nie po­doba mi się to, co widzę. Ja mam przy­jaciela. Bru­no ma na imię. On mówi tak: Ludzi co­raz więcej, a człowieka co­raz mniej. I ja widzę, że tak będzie w przyszłych cza­sach. Już te­raz tak zaczy­na być. Już się widzi te­go początki. Ludzi co­raz więcej, a człowieka co­raz mniej.
— Edward Stachura
Reposted fromhello-im-psycho hello-im-psycho viaAmere Amere
oblivions
1151 e9a9
Reposted fromschwarzerwolf schwarzerwolf viazupelnie zupelnie
oblivions
Mnie z nim wiele łączy. Jego ze mną mniej.
— Tadeusz Konwicki "Mała apokalipsa"
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze viaHanJiMun HanJiMun
oblivions
Był człowiekiem niewątpliwie wykształconym, ale inteligencję miał jak ogródek japoński - niby mostek, dróżki, wszystko piękne, ale bardzo ograniczone i do niczego.
— Stanisław Lem
Reposted fromkitana kitana viacatherineee catherineee
oblivions
Reposted fromcarfreitag carfreitag
5275 1bc6
Reposted frommelanchujnia melanchujnia viakajagie kajagie
oblivions
6307 fef0 500
Reposted frommahiaslsan mahiaslsan viamalborghetto malborghetto
oblivions
1480 6035 500
Reposted fromkrzysk krzysk viasomebunny somebunny
oblivions
3636 acf1
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl