Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
oblivions
oblivions
0320 8327
oblivions
6920 b889
Reposted fromherside herside viagosiuuaam16 gosiuuaam16
oblivions
oblivions
1930 4d7f
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
oblivions
6293 3fab 500
tocozawsze
Reposted frompankamien pankamien viagriber griber
oblivions
Wzruszenia są święte. Nie istnieje nic poza wzruszeniami. Pisanie jest dawaniem nazw wzruszeniom. Człowiek jest świętością jako naczynie wzruszeń.
— Edward Stachura
Reposted fromstachura stachura viavigil vigil
oblivions
1776 735a
Reposted frompiepszoty piepszoty viarosses rosses
oblivions
6178 ba69 500
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viacziczi cziczi
oblivions
0620 860c
Reposted fromklebeknerwow klebeknerwow viajasminnie jasminnie
oblivions
6695 9621
Reposted fromkonwalia konwalia vianecropixie necropixie
oblivions
Wszystkie trzy jesteśmy ambitne i mamy nerwicę. Kulesza jest katoliczką, Kuna jest ateistką, a Buzek jest chuda. Kuna ma dwoje dzieci, Kulesza jedno, a Buzek jest córką premiera. Buzek nie je mięsa, Kuleszy ścięli drzewo i płakała jak nigdy w filmie, a Kuna brzydzi się przyrodą. I mimo tych różnic i tego, że dzisiaj tylko jedna z nas dostała Orła, będziemy nadal pracować, szanować się, sprzeczać i spotykać w domu Agaty Kuleszy. Lubmy się trochę.
— ukochane kobiety
Reposted fromnothingcansaveyou nothingcansaveyou viapl pl
oblivions
6451 c41c
Reposted frompiksele piksele viacziczi cziczi
2941 bb71
Reposted fromOhsostarryeyed Ohsostarryeyed viaHanoi Hanoi
I never wish to be easily defined.
Franz Kafka (via son-s)
Reposted fromLittleJack LittleJack vialittlemouse littlemouse
0340 6056

Sıp pɐǝɹ n uɐɔ

Reposted frommyry myry viadudku dudku
7456 09d1 500

sixpenceee:

If only.

6607 106b 500
Reposted fromShinnomew Shinnomew viavertheer vertheer
5003 852b
Reposted fromOhsostarryeyed Ohsostarryeyed viaoll oll
oblivions
5848 97e6
Reposted fromnyaako nyaako viabeinthe beinthe
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl